pints and crafts

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri elit

Get social:

Image Alt

Všeobecné obchodné podmienky

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno: OIL JPM 

Sídlo: Hodonínska cesta 

IČO: 316449945 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti OIL JPM s. r. o., sídlom Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, IČO: 31644945, DIČ: 31644945/637, IČ DPH: SK2020378943, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: s.r.o, vložka č. 42922/T (ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej ako „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho www.holicskypivovar.sk (ďalej ako „holicskypivovar.sk“ alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako „Zmluvné strany“). 

1.2. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému Kupujúcemu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle. 

2. Výklad pojmov 

2.1 Prevádzkovateľ webového sídla: Prevádzkovateľom webového sídla je Predávajúci uvedený v bode 1.1. týchto VOP. 

2.2 Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie: OIL JPM, s.r.o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, tel. č. 0940 085 500, email: objednavky@holicskypivovar.sk 

2.3 Kupujúci: Kupujúcim je každý Kupujúci, fyzická osoba spotrebiteľ (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo Kupujúci v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so spotrebiteľom ďalej aj „Kupujúci“), ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu na webovom sídle predávajúceho www.holicskypivovar.sk vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – fyzickou osobou konajúcou v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia alebo obchodnou spoločnosťou podnikateľom sa prednostne použijú ustanovenia článku 11týchto obchodných podmienok. K vzhľadom na povahu kupovaného tovaru, predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. 

2.4 Tovar: Tovarom sa rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú zverejnené na stránke holicskypivovar.sk, a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“). 

2.5 Potraviny: Potravinami sa rozumejú tie Tovary, ktoré sú látkami svojou povahou určenými na užívanie ľuďmi a ktoré sú označené dátumom minimálnej trvanlivosti (označenie „Minimálna trvanlivosť do:“) alebo ktoré podliehajú rýchlej skaze a sú označené dátumom spotreby (označenie „Spotrebujte do:“). 

Pivo Wywar je tovarom ktorý podlieha rýchlej skaze a vyžaduje prísne zachovanie skladovacích podmienok 

2.6 Objednávkový formulár: Objednávkový formulár je formulár na stránke holicskypivovar.sk, prostredníctvom ktorého Kupujúci môže uzatvoriť s Predávajúcim zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“). 

2.7 Objednávka: Objednávkou sa rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ stáva návrhom na uzatvorenie zmluvy (ďalej ako „Objednávka“). 

2.8 Potvrdenie objednávky: Potvrdenie objednávky je prijatím návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim podľa bodu 3.1 a nasl. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho prostredníctvom e-shopu alebo iným spôsobom v zmysle čl. 3. a nasl. týchto obchodných podmienok (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy najmä: 

(i) názov a množstvo objednaného tovaru, 

(ii) obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje, 

(iii) údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje, 

(iv) adresu, kde môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Predávajúceho, 

(v) celkovú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie, dopravu, poštovné a pod., 

(vi) platobné a dodacie podmienky, 

(vii) informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám, 

(viii) formulár na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, 

(ix) poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, 

(x) informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov, 

(xi) informácie o akejkoľvek zálohovej platbe, ak bola prijatá. 

2.9 Zmluva: Zmluvou je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, za podmienok upravených týmito obchodnými podmienkami (ďalej ako „Zmluva“). 

2.10 Elektronická správa: Elektronickou správou sa rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak 

2.11 Dodanie tovaru: Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. 

2.11.1. Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov a preto je dodávateľ oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti pri preberaní tovaru. 

2.12 Pôsobnosť VOP:Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovarov Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej na diaľku: 

(i) cez sociálne siete Predávajúceho, 

(ii) prostredníctvom e-shopu Predávajúceho na jeho webovom sídle, 

a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ktorýmkoľvek zo spôsobov opísaných v ods. (i) alebo(ii) tohto bodu. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“),zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných, právnych predpisov. 

2.13 Orgán dozoru: Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava a Regionálna potravinová a veterinárna správa Senica, so sídlom K veterine 5001/4, 905 01 Senica. 

3. Objednávka Tovaru 

Kupujúci je oprávnený objednať si Tovar, ktorý je zverejnený na holicskypivovar.sk alebo inej webovej stránky partnera cez ktorú Predávajúci tovar priamo predáva, pričom každý Tovar, ktorý je zverejnený na stránke holicskypivovar.sk je dostupný aj na sklade Predávajúceho, ak pri Tovare nie je uvedené inak. Kupujúci má možnosť objednať si Tovar prostredníctvom sociálnych médií alebo prostredníctvom e-shopu: Pre objednávku prostredníctvom sociálnych médií platí, že objednávku Kupujúci vykoná prostredníctvom doručenia elektronickej správy na sociálnych médiách, v ktorej špecifikuje tovar, o ktorý má záujem a uvedie jeho celkovú cenu podľa stránky holicskypivovar.sk alebo inej webovej stránky partnera cez ktorú Predávajúci tovar priamo predáva (návrh na uzatvorenie Zmluvy). Predávajúci príjme alebo odmietne návrh na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom odpovede formou správy na sociálnych médiách. V prípade, ak Predávajúci príjme návrh na uzatvorenie Zmluvy, toto 

prijatie návrhu sa považuje za Potvrdenie objednávky. Predávajúci oboznámi Kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom pred uzatvorením Zmluvy, a zároveň, spolu s Potvrdením objednávky, ktoré sa vzťahujú na objednávku prostredníctvom sociálnych médií, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. 

(i) Pre Objednávku tovaru a uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom stránky holicskypivovar.sk platí postup špecifikovaný v bode 3.1 a nasl. týchto obchodných podmienok. 

3.1 Objednávka prostredníctvom e-shopu a uzatvorenie Zmluvy 

3.1.1 Pre Objednávku prostredníctvom stránky holicskypivovar.sk platí, že Kupujúci si vyberá z Tovarov Predávajúceho na stránke holicskypivovar.sk. Kupujúci si vybrané produkty zaradí do košíka. Po výbere Tovaru Kupujúci pristúpi k vyplneniu Objednávkového formuláru, ktorí obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy. 

3.1.2 K riadnemu zadaniu Objednávky na stránke holicskypivovar.sk Kupujúci, okrem výberu tovaru a riadneho vyplnenia všetkých údajov v Objednávkovom formulári označených ako povinné v zmysle bodu 3.1.1 týchto obchodných podmienok, označí zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny a zvolený spôsob dodania tovaru. 

3.1.3 V prípade, ak sú splnené všetky náležitosti v zmysle bodu 3.1.1 a 3.1.2 týchto obchodných podmienok, Kupujúci môže pristúpiť k zaslaniu Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. 

Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné. 

3.1.4 Predávajúci potvrdzuje elektronickou správou zaslanou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke obsah Objednávky doručením Potvrdenia objednávky, ktoré je akceptáciou Objednávky, resp. návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety 

sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. 

3.1.5 Od momentu uzatvorenia Zmluvy vznikajú Kupujúcemu a Predávajúcemu práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, najmä 

povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať. 

3.1.6 Kupujúci po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontroluje obsah Potvrdenia objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.2 týchto obchodných podmienok. 

3.1.7 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru a / alebo za škodu, ktorá bola spôsobená (i)nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii)Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru a/alebo za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii)prístupové údaje 

Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité/zneužité/upravené/odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho. 

3.1.8 Pred zaslaním Objednávky, t. j. pred kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby „je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, čo je Kupujúci povinný potvrdiť kliknutím na tlačidlo (prázdny štvorček) pred vyhlásením: „Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Zmluvy“, čím potvrdí, že berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy. V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok alebo ich časti, Kupujúci je oprávnený si pred zaslaním Objednávky vymieniť a dohodnúť s Predávajúcim iné podmienky Zmluvy. 

3.2 Právo Kupujúceho (spotrebiteľa) zrušiť Zmluvu 

Právo na zrušenie Zmluvy má výlučne Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, ak sú splnené podmienky na zrušenie Zmluvy uvedené v tomto bode. Zrušenie Zmluvy nie je odstúpením od zmluvy v zmysle čl. 4. a nasl. týchto obchodných podmienok, ale predstavuje osobitne dojednaný spôsob jednostranného ukončenia platnosti Zmluvy zo strany Kupujúceho aj v prípade, pokiaľ Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa čl. 4 a nasl. týchto obchodných podmienok. 

3.2.1 Kupujúci je oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek, a to až do odoslania Tovaru Predávajúcim, prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.2 týchto obchodných podmienok z ktorej nepochybne vyplynie vôľa Kupujúceho zrušiť Zmluvu. 

3.2.2 V prípade zrušenia Zmluvy podľa tohto bodu je Kupujúci povinný v e-mailovej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného tovaru. 

4. Odstúpenie od Zmluvy 

Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má právo odstúpiť od Zmluvy za podmienok nižšie uvedených, avšak pri predaji Tovaru, ktorý je Potravinou v zmysle § 7 ods. 6 písm. d) a e) ZoS existujú výnimky. 

4.1 Nemožnosť odstúpenia od zmluvy 

4.1.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 4.2.1 a nasl. týchto obchodných podmienok, ak je predmetom zmluvy predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Uvedené sa týka Tovaru, na ktorom je uvedený dátum „Spotrebujte do“ alebo Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. vákuovo balená zrnková káva alebo mletá káva, nápoje). 

4.1.2 Pivo Wywar je tovarom ktorý podlieha rýchlej skaze a vyžaduje prísne zachovanie skladovacích podmienok a preto nemožno odstúpiť od Zmluvy pri kúpe tohto tovaru. 

4.2 Právo odstúpiť od zmluvy 

Každý Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má právo odstúpiť od Zmluvy 

4.3 Postup pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim postupom upraveným v bode 4.3 a nasl. týchto obchodných podmienok v zmysle ZoS, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

4.3.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa článku 4.2 týchto obchodných podmienok, a to zaslaním odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu, k čomu Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je zároveň prílohou č. 1 týchto obchodných podmienok a zároveň, je prístupný na stránke holicskypivovar.sk. Vyplnený Formulár na odstúpenie od Zmluvy doručí Predávajúci Kupujúcemu spolu s Potvrdením objednávky. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj iným prejavom vôle ako prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy, smerujúcim k odstúpeniu od Zmluvy, ktorý spĺňa podmienky stanovené ZoS a z ktorého nepochybne vyplynie vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy. 

4.3.2 Kupujúci odstúpi od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo písomne, na kontaktnú e-mailovú, resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.2 týchto obchodných podmienok. Kupujúci prostredníctvom elektronickej správy alebo písomne oznámi Predávajúcemu, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy, s uvedením Tovaru, ktorý kúpil 

, a Predávajúci vráti kúpnu cenu. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty. 

4.3.3 V prípade, ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu všetky informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy podľa bodu 4.3.1 týchto obchodných podmienok, v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) ZoS, pri zaslaní Potvrdenia objednávky Predávajúcim, ale až dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie Kupujúcemu až po 14 dňoch odo dňa, kedy si Predávajúci dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť. 

4.3.4 V prípade, ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu všetky informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy podľa bodu 4.3.1 a 4.3.2 týchto obchodných podmienok v súlade § 3 ods. 1 písm. h) ZoS, ani dodatočne do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie Kupujúcemu po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. 

4.3.5 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy s Predávajúcim. V prípade, ak nie je vrátenie dobre možné (napríklad z dôvodu, že Kupujúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý, prípadne Potraviny rozbalené, otvorené), je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať peňažnú náhradu z titulu vzniknutej škody 

vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu. 

4.3.6 Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu tak, ako ho prevzal, so všetkými listinami a dokladmi, resp. ich kópiami (napr. Daňový doklad), ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 4.3.4 týchto obchodných podmienok. 

4.3.7 Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 2.2 týchto obchodných podmienok, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Kupujúceho Predávajúcemu. 

4.3.8 Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.2 a nasl. týchto obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť k Predávajúcemu alebo k osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty. 

4.3.9 Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 4.2 a nasl týchto obchodných podmienok, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej platby Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

5. Cenové podmienky 

5.1 Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim na holicskypivovar.sk je uvedená na webovom sídle Predávajúceho vždy pri konkrétnom Tovare. Cena za každý Tovar uvedená na holicskypivovar.sk je konečná. Cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru pri výbere Dodania tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri výbere spôsobu Dodania tovaru, najneskôr však pred možnosťou zaslania Objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. 

5.2 V prípade, ak je Tovar v akcii alebo Predávajúci poskytuje na Tovar zľavu, má sa za to, že tieto akcie a / alebo zľavy platia do vypredania zásob Tovaru, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené na holicskypivovar.sk, s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v e-shope Predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na Tovar, ktorý už bol pred navýšením ceny riadne objednaný, a ku ktorému bolo zaslané Potvrdenie objednávky Predávajúcim. 

6. Dodacie podmienky 

6.1 Spôsoby dodania tovaru 

6.1.1 Pri Objednávke tovaru si Kupujúci zvolí spôsob Dodania tovaru. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru: 

(i) osobný odber na mieste prevádzky Holíčsky pivovar Wywar, na adrese Bratislavská 20D, 908 51 Holíč (ďalej ako „odberné miesto“), 

(ii) odber prostredníctvom poštového prepravcu. 

6.2 Dodacie doby 

6.2.1 V prípade, ak si Kupujúci zvolí osobný odber na odbernom mieste, Kupujúci si môže prevziať Tovar do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme Tovar pri zvolenom osobnom odbere do 15 dní od uzavretia Zmluvy na odbernom mieste, je Predávajúci oprávnený uložiť Tovar do notárskej úschovy a požadovať úhradu nákladov notárskej úschovy od Kupujúceho. Uložením tovaru do notárskej úschovy Predávajúcim sa považuje povinnosť Predávajúceho dodať tovar Kupujúcemu za splnenú. V prípade, ak si Tovar do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy neprevezme Kupujúci – Podnikateľ, Zmluva zanikne. 

6.2.2 Pri dodaní Tovaru prostredníctvom poštového prepravcu Predávajúci doručuje tovar v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci doručí Tovar Kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa pripísania úhrady na účet Predávajúceho, ak Kupujúci nezvolil ako spôsob platby platbu na dobierku pri dodaní tovaru v zmysle bodu 7.1.1 týchto obchodných podmienok, platbu kreditnou alebo debetnou kartou v zmysle bodu 7.1.3 alebo platbu v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru v zmysle bodu 7.1.4 týchto obchodných podmienok. 

6.2.3 Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy o predpokladanej dodacej dobe v súlade s bodmi 6.2.1 a 6.2.2 týchto obchodných podmienok. 

6.3 Prechod vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho: 

(i) pri osobnom odbere okamihom odovzdania Tovaru Kupujúcemu, 

(ii) pri dodaní Tovaru Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa prostredníctvom poštového prepravcu odovzdaním Tovaru Kupujúcemu na mieste dodania určenom Kupujúcim. 

6.4 Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru 

6.4.1 V prípade Dodania tovaru Kupujúcemu prostredníctvom poštového prepravcu obsahuje zásielka s tovarom vždy aj daňový doklad. Ihneď po prevzatí tovaru od poštového prepravcu Kupujúci zásielku s Tovarom skontroluje, najmä preverí, či obal, v ktorom je Tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený. 

6.4.2 Za škody tovaru spôsobené jeho prepravou zodpovedá poštový prepravca. 

6.4.3 Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa uskutočňuje len na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami o cene za poštovné, balné, a o ostatných dodacích podmienkach. 

7. Platobné podmienky 

7.1 Spôsoby úhrady kúpnej ceny 

Kupujúci je povinný pri vypĺňaní Objednávkového formulára, najneskôr však pred zaslaním Objednávky vybrať jeden zo spôsobov úhrady celkovej ceny Tovaru, pričom súčasťou celkovej ceny Tovaru je kúpna cenu za Tovar a náklady na doručenie Tovaru (ďalej ako „celková cena Tovaru“) : 

7.1.1 platba na dobierku pri dodaní tovaru – pri Dodaní tovaru prostredníctvom poštového prepravcu Kupujúci uhrádza celkovú cenu Tovaru podľa bodu 7.3 týchto obchodných podmienok pri preberaní zásielky s tovarom poštovému prepravcovi, 

7.1.2 platba vopred prevodom na účet – Kupujúci uhradí celkovú cenu Tovaru na základe faktúry zaslanej prostredníctvom e-mailovej správy spolu s Potvrdením objednávky Predávajúcim ešte pred Dodaním tovaru na účet Predávajúceho vedený v ČSOB: 211060273/7500 IBAN: SK02 7500 0000 0002 1106 0273 BIC: CEKOSKBX. V tomto prípade bude Tovar odoslaný Kupujúcemu až po pripísaní celkovej ceny Tovaru na účet Predávajúceho, ak si Kupujúci nezvolil osobný odber tovaru na odbernom mieste, 

7.1.3 platba kreditnou alebo debetnou kartou – Kupujúci uhradí celkovú cenu Tovaru prostredníctvom svojej kreditnej alebo debetnej karty cez platobnú bránu Paypal pri odoslaní Objednávky. Predávajúci odošle Kupujúcemu Tovar bez zbytočného odkladu po prijatí platby celkovej ceny Tovaru v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ak si Kupujúci nezvolil ako Dodanie tovaru osobný odber na odbernom mieste, 

7.1.4 platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru – v prípade ak si Kupujúci zvolí ako spôsob Dodania tovaru osobný odber na odbernom mieste, môže uhradiť celkovú cenu Tovaru v hotovosti na odbernom mieste, ak si nezvolil iný spôsob platby podľa bodov 7.1.1, 7.1.2 alebo7.1.3 týchto obchodných podmienok. 

7.2 Náležitosti daňového dokladu 

7.2.1 Najneskôr pri doručení tovaru je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu daňový doklad, a v prípade, keď Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za Tovar v hotovosti na odbernom mieste Predávajúceho, je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu aj pokladničný blok. Faktúra a / alebo pokladničný blok slúžia Kupujúcemu ako doklad o kúpe (ďalej ako „Daňový doklad“). 

7.2.2 Každý Daňový doklad vystavený Predávajúcim musí obsahovať tieto náležitosti: 

(i) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Predávajúceho, 

(ii) adresa prevádzkarne, ak ju má Predávajúci zriadenú, 

(iii) dátum predaja, 

(iv) názov a množstvo tovarov, 

(v) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil. 

7.3 Poštovné 

7.3.1 V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob Dodania tovaru dodanie prostredníctvom poštového prepravcu, je Kupujúci povinný popri kúpnej cene uhradiť aj náklady za tento spôsob Dodania tovaru, na základe platného cenníka služieb poštového prepravcu vo výške uvedenej na stránke e-shopu, ktoré budú Kupujúcemu vyčíslené v Objednávkovom formulári, pred uzatvorením Zmluvy, ako aj v Potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za poštovné. 

8. Zodpovednosť za vady a reklamácia 

Predávajúci v týchto obchodných podmienkach upravuje zodpovednosť za vady Tovaru a záruku na Tovar. Spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môžete reklamovať Tovar, postup pri reklamácii Tovaru, spôsob vybavenia reklamácie a pod., je obsiahnutý v Reklamačnom poriadku Predávajúceho. 

8.1 Záruka, záručná doba a zodpovednosť za vady 

8.1.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na Tovar, vrátane Potravín, pri uzatvorení Zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok. V prípade, ak je predmetom Zmluvy predaj Potravín, na záruku a uplatnenie zodpovednosti sa aplikujú osobitné ustanovenia o záruke Potravín. 

8.1.2 Záručná doba na Tovar, ktorým nie sú Potraviny, je: 

(i) 24 mesiacov v prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, 

(ii) 12 mesiacov v prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Predávajúcim a Podnikateľom. 

8.1.3 Záručná doba na Tovar, ktoré sú Potravinami, je: 

(i) 1 (jeden) deň, ak sa jedná o Potravinu, ktorá podlieha rýchlej skaze, t.j. Potravina, na ktorej je uvedený dátum „Spotrebujte do“, 

(ii) doba zodpovedajúca dátumu minimálnej trvanlivosti, ak sa jedná o Potravinu, na ktorej je uvedený „Dátum minimálnej trvanlivosti“, pričom záručná doba sa skončí uplynutím doby minimálnej trvanlivosti. 

8.1.4 Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručným listom je Daňový doklad, ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru. 

8.1.5 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.2 

týchto obchodných podmienok ako poštovú zásielku, a to do 14 dní odo dňa uplynutia záručnej doby.. 

8.1.6 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady najneskôr v posledný deň záručnej doby. Pre vylúčenie pochybností, pri uplatnení zodpovednosti za vady v zmysle bodu 8.1.3 písm. (ii) týchto obchodných podmienok je posledný deň záručnej doby deň, ktorý je uvedený ako „Dátum minimálnej trvanlivosti“. 

8.1.7 Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený, vrátane kópie Daňového dokladu. 

8.1.8 Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky aj v prípade, ak neuhradil celkovú cenu Tovaru. 

8.1.9 Záruka poskytnutá Predávajúcim sa nevzťahuje na tovar, ktorého chyby, vady alebo poškodenia vznikli v dôsledku nesprávneho používania Kupujúcim. 

8.2 Reklamačný poriadok 

Spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môžete reklamovať Tovar, postup pri reklamácii Tovaru, spôsob vybavenia reklamácie a pod., nájdete v Reklamačnom poriadku viď nižšie. 

9. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana . 

9.1 Pri vybavovaní Objednávok a uzatváraní Zmlúv prostredníctvom e-shopu Predávajúceho prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov e-shopu Predávajúceho (ďalej ako „Dotknuté osoby“). Predávajúci je pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb v postavení Prevádzkovateľa. 

9.2 Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

9.3 Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pri prevádzkovaní e-shopu predávajúceho nájdete viď nižšie. 

10. Alternatívne riešenie sporov 

10.1 Oprávnené osoby 

Komentár [FR1]: Redirect na reklamačný poriadok 

Komentár [FR2]: Redirect na zásady ochrany osobných údajov 

10.1.1 Každý Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má Kupujúci za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, reklamácie a pod. 

10.1.2 Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou v postavení spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

10.1.3 Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť iba v prípade spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku podľa ustanovení ZoS. Alternatívne riešenie sporovsa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. 

10.1.4 Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má Kupujúci za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim. 

11. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov 

11.1 Pôsobnosť obchodných podmienok 

11.1.1 Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcimi v postavení Podnikateľov sa prednostne aplikujú ustanovenia článku 11. týchto obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.1.2 Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcimi v postavení Podnikateľov sa nevzťahujú ustanovenia bodu3.2 týchto obchodných podmienok (právo Kupujúceho zrušiť objednávku), článku 4 týchto obchodných podmienok (Odstúpenie od zmluvy) a článku 10 týchto obchodných podmienok(Alternatívne riešenie sporov týchto obchodných podmienok). 

11.1.3 Ustanovenia článku 8 Zodpovednosť za vady a reklamácia týchto obchodných podmienok a Reklamačný poriadok Predávajúceho sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov výlučne v prípade, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. 

11.2 Ustanovenia o záruke pre Kupujúcich v postavení Podnikateľov 

11.2.1 Predávajúci poskytuje pre Kupujúcich – Podnikateľov záruku za vady Tovaru v trvaní 12 mesiacov na Tovary, ktoré ponúka vo svojom e-shope a ktoré si môže Kupujúci v postavení Podnikateľa objednať postupom upraveným týmito obchodnými podmienkami, okrem výnimiek na Tovary, ktorými sú Potraviny, ktoré sú upravené v čl. 8 bode 8.1.3 týchto obchodných podmienok. Pri uplatnení reklamácie a zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci v postavení Podnikateľa povinný postupovať podľa ustanovení Reklamačného poriadku Predávajúceho, ak Reklamačný poriadok alebo tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1 Zodpovednosť Kupujúceho 

12.1.1 Kupujúci je povinný používať stránku holicskypivovar.sk v súlade s dobrými mravmi. Pri používaní holicskypivovar.sk sa predpokladá znalosť Kupujúceho o možnostiach uzatvorenia Zmluvy a znalosť o používaní webových stránok. 

12.1.2 Predávajúci nezodpovedá za škody na strane Kupujúceho, napr. spôsobené chybným pripojením Kupujúceho na stránku holicskypivovar.sk Predávajúceho uvedením chybných údajov na stránke holicskypivovar.sk, chybným pripojením na internet a pod. 

12.2 Aktualizácia údajov na webovom sídle 

Predávajúci má výhradné právo aktualizovať informácie a údaje na stránke holicskypivovar.sk bez predchádzajúceho upozornenia. 

12.3 Zmena ponúkaných Tovarov 

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ponuku Tovarov na stránke holicskypivovar.sk. 

12.4 Použitie informácií 

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky holicskypivovar.sk. 

12.5 Zmena obchodných podmienok 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na holicskypivovar.sk. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených na holicskypivovar.sk sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené v čase uzatvorenia Zmluvy. 

12.6 Vyššia moc 

12.6.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, legislatívne zmeny a podobne. 

12.6.2 V prípade, ak nastanú udalosti opísané v bode 12.6.1 tohto článku obchodných podmienok, sú Zmluvné strany povinné sa o takýchto udalostiach informovať bez zbytočného odkladu. 

12.7 Neúčinnosť a neplatnosť ustanovení VOP 

Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je / sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť / neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti / účinnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti / neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné / neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného / neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné/neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia. 

12.8 Kolízne pravidlo 

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť má sa za to, že zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili. 

12.9 Spolupráca Zmluvných strán 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou uzatvorenou medzi nimi Zmluvnými Stranami budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a poskytnú si všetku potrebnú súčinnosť, vrátane riešenia sporov o vznik, trvanie, obsah alebo zánik takejto Zmluvy. 

12.10 Účinnosť obchodných podmienok 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2021 

V Holíči, dňa 01.01.2021