pints and crafts

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri elit

Get social:

Image Alt

Podmienky ochrany osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno: OIL JPM 

Sídlo: Hodonínska cesta 

IČO: 316449945 

Pozorne si prosím prečítajte nasledovné Podmienky ochrany osobných údajov, aby ste sa oboznámili so spôsobom, rozsahom, účelom a ďalšími informáciami o spracúvaní osobných údajov ako aj právach dotknutej osoby. Tieto podmienky sa môžu meniť preto Vám odporúčame ich pravidelne sledovať. 

Spoločnosť sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nám boli Vami zverené. Údaje nám poskytnuté nebudú zverejňované ani využívané na komerčné či obchodné účely bez riadneho zákonného dôvodu napríklad Vášho výslovného a predchádzajúceho súhlasu alebo všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov 

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok sa rozumejú v zmysle § 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov: „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“ 

Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou OIL JPM môže byť plnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, poskytovanie našich služieb, obchodné a podnikateľské činnosti a iné. Pokiaľ sa chcete ako dotknutá osoba informovať o konkrétnom účele spracúvania osobných údajov kontaktujte nás spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. 

OIL JPM môže spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie alebo získané prostredníctvom webovej stránky [www.holicskypivovar.sk, oiljpm.sk, farmakopcany.sk, palenicakopcany.sk, ustudanky.sk, jozefdruhy.sk, pizzaholic.sk, ikelp.com, somslovak.sk]. Upozorňujeme Vás, že nenesieme zodpovednosť za ochranu osobných údajov na internetových stránkach, ktoré sa môžu objaviť na tomto webe formou externého prepojenia. 

OIL JPM nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, napríklad omylom alebo bez vyžiadania. V takomto prípade nebude poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvať a zlikviduje ich bez upozornenia ich odosielateľa. 

Týmto však nie je vylúčené, že OIL JPM z času na čas vykonáva zhromažďovanie informácii z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva. 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sú prevažne: 

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 
 • kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo, 
 • bankové údaje 
 • iné údaje vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným. 

Poskytnutie údajov svojim sprostredkovateľom 

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. V prípade využitia služieb tretej stany OIL JPM príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala vašim údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia ako sú u nás a v súlade so základnými právami dotknutých osôb. 

Poskytnutie údajov tretím stranám 

Výnimočne je OIL JPM povinný poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak jej to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto príjme zabezpečí OIL JPM opatrenia podľa možností a potreby tak, aby dosiahla čo najvyšší stupeň ochrany podľa konkrétnych okolností prípadu. 

Cezhraničné prenosy 

OIL JPM nevykonáva cielene prenos osobných údajov do tretích krajín. 

Cookies 

Ide o malé dátové súbory, ktoré slúžia na uľahčenie prehliadania stránky a ukladajú sa vo vašom počítači používanie Cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo Vašom internetovom prehliadači. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies vypnúť stránka môže prestať riadne fungovať. 

Plnenie povinností povinnej osoby 

Na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je OIL JPM ako povinná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje 

a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o AML. OIL JPM je pritom oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby. 

Bezpečnosť 

UNIQA GSC využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického, organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť osobných údajov pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým vaše osobné údaje boli nami zverené a aby rešpektovali mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach a ich tajnosť. 

Vaše práva vo vzťahu k vaším osobným údajom 

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňuje Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis. 

Ide najmä o právo: 

 • na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov, 
 • ich opravu, doplnenie, vymazanie, 
 • obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky ich uloženia, 
 • na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom, 
 • byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov 
 • na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené. 

Súhlas a odvolanie súhlasu. 

Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jeho osobných údajov, ostane platný až do jeho písomného odvolania. 

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z účelov, a to písomne alebo e-mailom avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Po obdržaní písomného odvolania súhlasu dotknutej osoby, OIL JPM bezodkladne odvolanie spracuje a informuje vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti. 

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod. 

Sťažnosť 

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať 

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby, 
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, 
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. 

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva ohľade vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@oiljpm.sk.